انجمن شعرای نخبه ، سیما تربت

حـــذر از عشق ندانم , نتوانم