چندیست که بیمار وفایت شده ام

چندیست که بیمار وفایت شده ام .در بستر غم چشم به راهت شده ام. این را تو بدان اگر بمیرم روزی، مسئول تویی که من فدایت شده ام

آب طلب نکرده همیشه مراد نیست /گاهی بهانه ایست که قربانی ات کنند/یوسف به این رهاشدن از چاه دل مبند / اینبار میبرندکه زندانی ات کنند

تاک من بیدارشدو انگورهایم شد شراب/آ نکه نوشد مست در آغو ش من افتدکجاست ؟

/ 0 نظر / 29 بازدید