دیدار چو بایاردهد دست چه سازم

دیدار چو بایاردهد دست چه سازم/باآنچه ازو در دل من هست چه سازم/من ساده دل تشنه ی صهبای محبت/بارند خراباتی سرمست چه سازم/ پیوند من ویار کنون بسته بموئیست/این رشته اگر یکسره بگسست چه سازم/او فتنه ی خوابیده من شعله سرکش /این هردو چو برخاست چه سازم/دل رازکف،آن دلبر سنگین دل بیرحم/بگرفت اگر از من وبشکست چه سازم/

/ 0 نظر / 10 بازدید