چه ساده دلانه!/شکار میکنی فقط /

چه ساده دلانه!/شکار میکنی فقط / به خیال خویش ./تو در خرابی ام شریکی/نگو که نه!   تو وسعت یأس مدام مرا /جاودانه کرده ای/به بذر نگاه خود /چه ساده خاتمه میدهی به یک کلام /بازی کسالت آوری /که جانم بسته است به آن :خدانگهدار!
ودل که لنگ میزند دراین شکست ناتمام

/ 0 نظر / 7 بازدید